Дезинфектант * Готов за употреба - почистващи препарати Ecocleaner

Дезинфектант * Готов за употреба с бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

4.80 лв.15.00 лв.

Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно, частично вирусоцидно (вируси с обвивка, включително HBV и HIV) и алгицидно действие.

  • Удобен за употреба
  • Без разреждане
  • Без миризма на хлор
  • С разрешение от МЗ
  • Приложение във всички области

 ДЕЗИНФЕКТАНТ * ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

Dezinfectant * Ready for use

Биоциден препарат с бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Разрешение за предоставяне на пазара 2831-2/29.07.2022 г.

Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди:

Главна група 1: Дезинфектанти

Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Продуктов тип 3: Ветеринарна хигиена

Продуктов тип 4: Област на употреба, свързана с храни и фуражи

Област на приложение:

– Дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изключение на туберкулозни отделения и изолационни помещения);

– Дезинфекция в обекти за производство и търговия с храни;

– Дезинфекция в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, учреждения, офиси, магазини, жилищни сгради, СПА центрове, козметични и фризьорски салони, маникюр, спортни и фитнес зали и други);

– Дезинфекция във ветеринарната практика и в обекти за отглеждане на животни;

– Дезинфекция на повърхности свързани с настаняване или превоз на животни;

– Дезинфекция на текстил (работно облекло, болнично и спално бельо).

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба.

Почистете повърхностите/материалите, ако е необходимо, подсушете и обработете с биоцидния препарат.

Разтворa се нанася чрез избърсване, напръскване или потапяне.

Разходна норма: минимум 50 ml биоцид /m² (или 5 L биоцид/100 m²) повърхност или до пълно омокряне на повърхността.

При потапяне – до пълно покриване на обектите с биоцида.

Време за въздействие: минимум 5 минути.

След изтичане времето на въздействие, повърхностите влизащи в контакт с храни се изплакват с питейна вода.

Употребата на биоцида във ветеринарната практика, в обекти за отглеждане, настаняване и превоз на животни се извършва без присъствието на животните в тях.

Достъпът на животни се разрешава след добро проветряване в продължение на 20-30 минути и пълно изсъхване на третираните повърхности.

Внимание: Продуктът е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

pH 6,5-8,0 (g/l ; 20,0оC) Сигнална дума: Внимание

Изречения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност: Да се държи далече извън обсега на деца. Да се измият ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.

При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух. При наличие на оплakвания, да се потърси медицинска помощ.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка, в сухо и добре проветрявано помещение, далеч от директна слънчева светлина и източници на топлина и запалване. Да не се пуши. Да се държи далеч от достъпа на деца.

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

е 500 ml, 1 L, 5 L DATA SHEET

Крисал Балкан РВД ООД, 9027 Варна, бул.Сливница 191, тел: +359 (52) 504 049, +359 89 346 2923

e- mail: rvd.ecocleaner@abv.bg; rvd.ecocleaner@gmail.com, www: ecocleaner.bg

Обем:

500 мл, 1 л, 5 л

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Shopping Cart
Scroll to Top